Bất động sản

Bất động sản
Mua, bán nhà và nhận chuyển nhượng, ký gửi quyền sử dụng đất.
Mua, bán nhà và nhận chuyển nhượng, ký gửi quyền sử dụng đất.